Tietosuojaselosteet


JÄSENREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
 

Luotu alun perin 7.5.2018 
Päivitetty 30.7.2020 

1 Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: ENTER ry 
Osoite: Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki
Puhelin: 050 374 8645 
Sähköposti: info(at)entersenior.fi 
Yhteyshenkilö: Juulia Andersson 

2 Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenten ja sen entisten jäsenten henkilötietoja.

3 Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä viestintä ja myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta. 

Henkilötietojen käsittely perustuu Yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon. 

4 Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat: 

 • Jäsenen nimi 
 • Jäsenen postiosoite 
 • Jäsenen puhelinnumero
 • Jäsenen sähköpostiosoite
 • Jäsenen syntymävuosi 
 • Jäsenen sukupuoli 
 • Jäsenen jäseneksi liittyessä kertomansa lisätiedot esimerkiksi työurasta ennen eläkettä 
 • Jäsenen jäsennumero
 • Jäsenen jäsenyyden alkamisajankohta 
 • Jäsenen mahdollinen toimenkuva yhdistyksessä
 • Jäsenen jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

5 Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään. 

6 Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen Jäsenrekisteriin (Yhdistysavain Rekisteri), johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu. 

7 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille Järjestelmän toteuttamiseksi. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. 

8 Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella: 

- Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso; 

- Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai 

- Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste. 

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti. 

9 Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity on Yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä Yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15). Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhdistyksen sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. 

10 Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa ENTER ry:lle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit). 

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa: 

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; 

- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat ENTER ry:n käsittelemät henkilötiedot; 

- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; - vaatia henkilötietojensa poistamista; 

- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; 

- vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on ENTER ry:n oikeutettu etu; 

- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

11 Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

12 Yhteydenotot 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse ENTER ry:n toiminnanjohtaja Juulia Anderssonin osoitteeseen juulia.andersson(at)entersenior.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 

ENTER ry 
Juulia Andersson
Elimäenkatu 25-27,
00510 Helsinki 

13 Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 30.7.2020.


 

ETÄOPASTUKSEN TIETOSUOJASELOSTE

 

Luotu 25.9.2018
Päivitetty 13.11.2020

1 Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: ENTER ry
Osoite: Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki
Puhelin: 050 374 8645
Sähköposti: info@entersenior.fi
Yhteyshenkilö: Juulia Andersson

2 Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään ENTER ry:n etänä toteutettaviin tietotekniikkaopastuksiin tulevien henkilöiden ajanvarauksiin liittyviä tietoja.

3 Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on hallita Enterin etäopastuksien ajanvaraustilannetta reaaliaikaisesti.

4 Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterissä käsitellään Enterin etäopastuksiin tulevien henkilöiden nimi- ja yhteystietoja sekä opastettavan laitteen ja aiheen kuvausta. 
Näitä tietoja ovat:

 • Etäopastusta pyytävän henkilön nimi

 • Etäopastusta pyytävän henkilön puhelinnumero

 • Opastettavan laitteen tyyppi

 • Käytössä olevat videoyhteyssovellukset

 • Opastuksen aihe

 • Toivottu opastusajankohta

 • Tieto, mistä on kuullu tästä etäopastuksesta

 • Etäopastusta pyytävän henkilön mahdollinen jäsenyys ENTER ry:ssä

 • Etäopastusta pyytävän henkilön asuinpaikkakunta

5 Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot kerätään Rekisteröidyltä itseltään.


6 Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Google Workspace -pilvipalveluun (ennen G Suite), johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään palveluun henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteri on käytössä sekä etäopastusta tekevillä vapaaehtoisilla opastajilla että Enterin työntekijöillä. Kuitenkin sillä erotuksella, että vapaaehtoiset eivät näe rekisteristä etäopastusta pyytäneiden henkilöiden nimiä, puhelinnumeroita tai sähköpostiosoitteita. Työntekijät välittävät vapaaehtoiselle tiedoksi ainoastaan sen etäopastusta pyytäneen henkilön yhteystiedot, jonka opastuksen hän ottaa hoitaakseen. 

7 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. 

8 Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

 • Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai

 • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

9 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä puoli vuotta kerrallaan.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa ENTER ry:lle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit). 

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat ENTER ry:n käsittelemät henkilötiedot; 

 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

 • vaatia henkilötietojensa poistamista;

 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; 

 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on ENTER ry:n oikeutettu etu;

 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

11 Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12 Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse ENTER ry:n toiminnanjohtaja Juulia Anderssonin osoitteeseen juulia.andersson(at)entersenior.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

ENTER ry
Juulia Andersson
Elimäenkatu 25-27,
00510 Helsinki

13 Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 13.11.2020.

 


 

LÄHIOPASTUKSEN TIETOSUOJASELOSTE

 

Luotu 25.9.2018
Päivitetty 9.12.2020

1 Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: ENTER ry
Osoite: Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki
Puhelin: 050 374 8645
Sähköposti: info@entersenior.fi
Yhteyshenkilö: Juulia Andersson

2 Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään ENTER ry:n tietotekniikkaopastuksiin tulevien henkilöiden ajanvarauksiin liittyviä tietoja.

3 Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on hallita Enterin lähiopastuksien ajanvaraustilannetta reaaliaikaisesti.

4 Käsiteltävät henkilötiedot 

Rekisterissä käsitellään Enterin lähiopastuksiin tulevien henkilöiden nimi- ja yhteystietoja sekä opastettavan laitteen ja aiheen kuvausta. 
Näitä tietoja ovat:

 • Opastukseen tulevan henkilön nimi

 • Opastukseen tulevan henkilön puhelinnumero

 • Opastettavan laitteen tyyppi

 • Toivottu opastuksen aihe

 • Varattu opastusajankohta

 • Enterin opastajan nimi

 • Enterin opastajan sähköpostiosoite

 • Enterin opastajan puhelinnumero

 • Enterin opastuksia koordinoivan henkilön yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköposti)

5 Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot kerätään Rekisteröidyltä itseltään ajanvarauksen yhteydessä.


6 Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Google Workspace -pilvipalveluun (ennen G Suite), johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Rekisteri on käytössä sekä kyseisen opastuspaikan yhteyshenkilöillä, siinä paikassa lähiopastusta tekevillä vapaaehtoisilla opastajilla että Enterin työntekijöillä. Yhteyshenkilöillä ja vapaaehtoisilla on siis pääsy vain ko. opastuspaikkaa koskevaan rekisteriin, ja Enterin työntekijöillä kaikkiin rekistereihin.

7 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. 

8 Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

 • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso;

 • Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai

 • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

9 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä puoli vuotta kerrallaan.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa ENTER ry:lle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit). 

Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat ENTER ry:n käsittelemät henkilötiedot; 

 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

 • vaatia henkilötietojensa poistamista;

 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; 

 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on ENTER ry:n oikeutettu etu;

 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 

11 Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12 Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse ENTER ry:n toiminnanjohtaja Juulia Anderssonin osoitteeseen juulia.andersson(at)entersenior.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

ENTER ry
Juulia Andersson
Elimäenkatu 25-27,
00510 Helsinki

13 Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 9.12.2020.