Kunnilla on keskeinen rooli alueellisina digituen toimijoina

16.12.2022

Vanhusasiavaltuutetun toimisto on tehnyt kolmen kohdan esityksen ikäihmisten digitaalisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi (HS 20.10.). Yksi esityksen kohdista liittyy kuntien digituen koordinaatioroolin kasvattamiseen. 

Kunnat ovat luonnollinen kiinnekohta meille kaikille, joten myös tukea arjen digihaasteisiin on hyvä olla niissä tarjolla. Paikalliset toimijat ovat parhaita asiantuntijoita siinä, millaista digitukea alueella tarvitaan ja missä sitä kannattaa tarjota. Digi- ja väestötietovirastolla  puolestaan on kokonaiskuva siitä, millä tasolla suomalaisten digiosaaminen on tällä hetkellä ja minkälaisiin asioihin digitukea tarvitaan.

Digitukea kehitetään ja digitaitoja edistetään parhaiten useiden toimijoiden yhteistyönä. Viranomaisilla on velvoite antaa omien palvelujensa käyttöön liittyvää digitukea, mutta yleinen digituen tarjoaminen ei voi olla kenenkään yksittäisen toimijan vastuulla. Sen sijaan tarvitaan koordinaatiota ja eri tahojen tarjoaman tuen näkyväksi tekemistä. 

Digi- ja väestötietovirasto koordinoi digituen valtakunnallista verkostoa ja työskentelee sen eteen, että tiedot kaikista digituen tarjoajista saadaan koottua Suomi.fi-verkkopalveluun. Näin tieto tavoittaa nekin, jotka etsivät sitä esimerkiksi läheisilleen. Digi- ja väestötietovirasto tekee yhteistyötä myös kuntien kanssa. Yhtenä tavoitteena on vahvistaa kuntien ja niiden työntekijöiden digituen osaamista sekä tarjota välineitä digituen organisointiin. 

Kunnilla on jo nyt merkittävä rooli digituen antajina ja kehittäjinä. Kuntalaisten digitaitoja kehitetään mm. oppilaitoksissa, kirjastoissa, opistoissa, monissa kunnan tarjoamissa palveluissa sekä järjestöjen toimesta. Kunnat voivat tukea nykyisiä digitoimijoita kokoamalla niitä yhteen paikalliseksi verkostoksi. Koordinaatiovastuu ei tarkoita sitä, että kunnan tarvitsisi tehdä kaikki itse.

Hyvin koordinoitu digituki koostuu valtakunnallisesta ja paikallisesta yhteistyöstä. Sen avulla voidaan varmistaa, että kaikki saavat apua digiasioihin. Hyvät esimerkit paikallisen digiverkoston yhteistyömallista tulisi ottaa käyttöön entistä laajemmin. Näin olemassa oleva digituki voidaan tehdä helpommin löydettäväksi ja nykyisillä resursseilla saadaan enemmän aikaan.


Minna Piirainen, Digi- ja väestötietovirasto
Juulia Andersson, ENTER ry
Nina Ziessler, Vanhustyön keskusliitto, SeniorSurf-toiminta

Tallenne vanhusasiavaltuutetun seminaarista 20.11.2022: Ratkaisuja iäkkäiden yhdenvertaisuuteen digiyhteiskunnassa