Yhdistyksen säännöt

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on ENTER ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ikääntyvien henkilöiden valmiuksia tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä. Toiminnalla pyritään lisäksi ehkäisemään digitaalista eriarvoisuutta ja digisyrjäytymistä. Yhdistys seuraa tieto- ja viestintätekniikan kehitystä ja välittää siitä tietoja jäsenkunnalle sekä muille senioreille ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että ikääntyvien tarpeet otetaan huomioon. Yhdistys toimii tieto- ja viestintätekniikan harrastajien yhdyssiteenä, edistää heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseen sekä antaa mahdollisuuden harrastukseen vapaaehtoisena digiopastajana. Yhdistyksen päätöksenteko on riippumatonta poliittisista ja kaupallisista toimijoista.

3. TOIMINTAMUODOT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• järjestää henkilökohtaista vertaisopastusta, jossa ikäihmisiä opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknisiä laitteita ja sähköisiä palveluita arjessa
• järjestää tietoiskutilaisuuksia, joissa isommalle joukolle kerrotaan ajankohtaisista tieto- ja viestintäteknisistä asioista
• järjestää joko itse tai yhteistyökumppaneiden kanssa tieto- ja viestintäteknistä perehdyttämistä ja tutustumiskäyntejä jäsenilleen
• toimii yhteistyössä tieto- ja viestintätekniikan toimintoja ja palveluja kehittävien tahojen kanssa.
• tiedottaa toiminnastaan jäsentiedotteiden ja eri tiedotusvälineiden avulla
• tuo esiin senioreiden näkökulmaa yhteiskunnassa, työryhmissä ja yhteistyöverkostoissa
• edistää jäsenistön yhteisöllisyyttä järjestämällä jäsentapahtumia ja -retkiä
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä periä jäsenmaksua jäseniltä.

4. JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sen säännöt. Yhdistyksen
kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö, rekisteröity järjestö,
oikeustoimikelpoinen yhteisö tai yritys, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja sen säännöt ja joka haluaa tukea yhdistyksen
toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemusten
perusteella. Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi
henkilöitä, jotka ovat huomattavasti tukeneet ja edistäneet
yhdistyksen toimintaa.

5. JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun  maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut huomattavasti  yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6. JÄSENMAKSU
Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksun vuotuisen suuruuden erikseen kullekin kolmelle jäsenryhmälle: varsinaisille jäsenille, henkilöille kannatusjäseninä sekä yhteisöille/yrityksille
kannatusjäseninä. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

7. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä. Syyskokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi ja hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenenä voi sama henkilö toimia peräkkäin enintään kolme kaksivuotiskautta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan tarpeelliset toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. TOIMINNANJOHTAJA JA MUUT TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksellä voi olla palkattu toiminnanjohtaja ja muita toimihenkilöitä, jotka valitsee yhdistyksen hallitus. Hallitus määrittelee toiminnanjohtajan ja muiden toimihenkilöiden tehtävät ja palkkauksen, ja valvoo heidän toimintaansa. Toiminnanjohtajan esimiehenä toimii hallituksen puheenjohtaja. Toiminnanjohtaja toimii yhdistyksen mahdollisten muiden  työntekijöiden esimiehenä. Toiminnanjohtajan ja muiden toimihenkilöiden toimivallasta määrätään yhdistyksen hallituksen hyväksymissä taloussäännöissä sekä heidän työsopimuksissaan.

9. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin, toiminnanjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri, hallituksen jäsen tai toimihenkilö, kaksi yhdessä.

10. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä  kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun pyyntö sen pitämisestä on esitetty. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös etäyhteydellä. 

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi
ääni. Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille toimitetulla kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai ilmoituksella jäsentiedotteessa tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

13. VARSINAISET KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
6. esitellään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, yli- tai alijäämän käytöstä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen varsinaista ajankohtaa.

14. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

ENTER ry
Hallitus

Nämä säännöt syyskokous on hyväksynyt 8.11.2021 ja PRH on ne rekisteröinyt 20.12.2021.