Yhdistyksen säännöt

Föreningens stadgar på svenska nedan.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Enter ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ikääntyvien henkilöiden valmiuksia tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä. Toiminnalla pyritään lisäksi ehkäisemään digitaalista eriarvoisuutta ja digisyrjäytymistä. Yhdistys seuraa tieto- ja viestintätekniikan kehitystä ja välittää siitä tietoja jäsenkunnalle sekä muille senioreille ja pyrkii vaikuttamaan siihen, että ikääntyvien tarpeet otetaan huomioon. Yhdistys toimii tieto- ja viestintätekniikan harrastajien yhdyssiteenä, edistää heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamiseen sekä antaa mahdollisuuden harrastukseen vapaaehtoisena digiopastajana. Yhdistyksen päätöksenteko on riippumatonta poliittisista ja kaupallisista toimijoista.

3. TOIMINTAMUODOT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
• järjestää henkilökohtaista vertaisopastusta, jossa ikäihmisiä opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknisiä laitteita ja sähköisiä palveluita arjessa
• järjestää tietoiskutilaisuuksia, joissa isommalle joukolle kerrotaan ajankohtaisista tieto- ja viestintäteknisistä asioista
• järjestää joko itse tai yhteistyökumppaneiden kanssa tieto- ja viestintäteknistä perehdyttämistä ja tutustumiskäyntejä jäsenilleen
• toimii yhteistyössä tieto- ja viestintätekniikan toimintoja ja palveluja kehittävien tahojen kanssa.
• tiedottaa toiminnastaan jäsentiedotteiden ja eri tiedotusvälineiden avulla
• tuo esiin senioreiden näkökulmaa yhteiskunnassa, työryhmissä ja yhteistyöverkostoissa
• edistää jäsenistön yhteisöllisyyttä järjestämällä jäsentapahtumia ja -retkiä
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä periä jäsenmaksua jäseniltä.

4. JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka
hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sen säännöt. Yhdistyksen
kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö, rekisteröity järjestö,
oikeustoimikelpoinen yhteisö tai yritys, joka hyväksyy yhdistyksen
tarkoituksen ja sen säännöt ja joka haluaa tukea yhdistyksen
toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemusten
perusteella. Hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi
henkilöitä, jotka ovat huomattavasti tukeneet ja edistäneet
yhdistyksen toimintaa.

5. JÄSENEN EROAMINEN TAI EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun  maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut huomattavasti  yhdistystä tai ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6. JÄSENMAKSU
Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksun vuotuisen suuruuden erikseen kullekin kolmelle jäsenryhmälle: varsinaisille jäsenille, henkilöille kannatusjäseninä sekä yhteisöille/yrityksille
kannatusjäseninä. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

7. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä. Syyskokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi ja hallituksen varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenenä voi sama henkilö toimia peräkkäin enintään kolme kaksivuotiskautta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan tarpeelliset toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. TOIMINNANJOHTAJA JA MUUT TOIMIHENKILÖT
Yhdistyksellä voi olla palkattu toiminnanjohtaja ja muita toimihenkilöitä, jotka valitsee yhdistyksen hallitus. Hallitus määrittelee toiminnanjohtajan ja muiden toimihenkilöiden tehtävät ja palkkauksen, ja valvoo heidän toimintaansa. Toiminnanjohtajan esihenkilönä toimii hallituksen puheenjohtaja. Toiminnanjohtaja toimii yhdistyksen mahdollisten muiden  työntekijöiden esihenkilönä. Toiminnanjohtajan ja muiden toimihenkilöiden toimivallasta määrätään yhdistyksen hallituksen hyväksymissä taloussäännöissä sekä heidän työsopimuksissaan.

9. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin, toiminnanjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri, hallituksen jäsen tai toimihenkilö, kaksi yhdessä.

10. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä  kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun pyyntö sen pitämisestä on esitetty. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös etäyhteydellä. 

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi
ääni. Kannatusjäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille toimitetulla kirjeellä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai ilmoituksella jäsentiedotteessa tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

13. VARSINAISET KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
6. esitellään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, yli- tai alijäämän käytöstä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen varsinaista ajankohtaa.

14. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Nämä säännöt syyskokous on hyväksynyt 6.11.2023 ja PRH on ne rekisteröinyt 30.11.2023.

Föreningens stadgar

Enter ry är en finskspråkig förening där stadgarna är godkända på finska – detta är en inofficiell översättning.

1. FÖRENINGENS NAMN OCH HEMORT
Föreningens namn är Enter ry och dess hemort är Helsingfors.

2. ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att främja seniorers förmåga att använda informations- och kommunikationsteknik. Verksamheten syftar också till att förebygga digital ojämlikhet och digitalt utanförskap. Föreningen följer med informations- och kommunikationsteknikens utveckling och förmedlar information om den till medlemskåren och övriga seniorer och strävar efter att seniorers behov beaktas. Föreningen fungerar som en länk mellan seniorer intresserade av informations- och kommunikationsteknik, främjar deras möjligheter att påverka förverkligandet av ovan nämnda ändamål och ger möjlighet att verka som frivillig digital handledare. Föreningens beslutsfattande är oberoende av politiska och kommersiella aktörer.

3. VERKSAMHET
För att förverkliga sitt ändamål
• organiserar föreningen kamrathandledning, där seniorer personligen handleds i användandet av sådana informations- och kommunikationstekniska apparater och elektroniska tjänster som behövs i vardagen
• anordnar föreningen för större grupper informationstillfällen om aktuella informations- och kommunikationstekniska frågor
• organiserar föreningen på egen hand eller tillsammans med samarbetspartners för sina medlemmar infotillfällen om informations- och kommunikationsteknik, samt exkursioner
• idkar föreningen samarbete med instanser som utvecklar informations- och kommunikationsteknologiska funktioner och tjänster
• informerar föreningen om sin verksamhet genom medlemsbrev och olika medier
• lyfter föreningen fram seniorers perspektiv i samhället, i arbetsgrupper och i samarbetsnätverk
• främjar föreningen gemenskap bland medlemmarna genom att anordna medlemsevenemang och resor 

För att stödja sin verksamhet kan föreningen äga fast och lös egendom, ta emot donationer, testamenten och bidrag samt bära upp medlemsavgifter.

4. MEDLEMMAR
Person som godkänner föreningens ändamål och stadgar kan bli ordinarie medlem i föreningen. Fysisk eller juridisk person som godkänner föreningens ändamål och stadgar och vill stödja föreningens verksamhet kan bli understödsmedlem i föreningen. Ordinarie medlemmar och understödsmedlemmar godkänns av styrelsen. Styrelsen kan till hedersmedlem kalla person som på berömvärt sätt deltagit i och främjat föreningens verksamhet.

5. MEDLEMS UTTRÄDE ELLER UTESLUTNING
Medlem kan utträda ur föreningen genom skriftlig anmälan till styrelsen eller dess ordförande, eller genom att få sitt utträde antecknat i protokollet från ett möte. Styrelsen kan utesluta medlem som underlåtit att betala förfallen medlemsavgift eller på annat sätt underlåtit att fullgöra sina medlemsförpliktelser, eller väsentligt skadat föreningen med sitt uppträdande inom eller utom föreningen.

6. MEDLEMSAVGIFT
Föreningens höstmöte fastställer medlemsavgiftens årliga belopp separat för var och en av de tre medlemskategorierna: ordinarie medlemmar, personliga understödmedlemmar och juridiska understödsmedlemmar. Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.

7. STYRELSE
Föreningens verksamhet planeras och leds av styrelsen som består av ordföranden och sex (6) ordinarie ledamöter och fyra (4) suppleanter. Höstmötet väljer ordförande för ett år och ordinarie ledamöter och suppleanter för två år i taget. En person kan väljas till styrelseledamot högst tre tvåårsperioder i följd. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande och väljer erforderliga funktionärer inom eller utom styrelsen. Styrelsens mandatperiod är ett kalenderår. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och i dennes frånvaro vice ordförande, när de anser det nödvändigt eller när minst hälften av styrelseledamöterna kräver det. Styrelsen är beslutsför om ordförande eller vice ordförande och minst tre (3) styrelseledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet och ifall rösterna faller jämt avgör ordförandes röst, vid val lottning.

8. VERKSAMHETSLEDARE OCH ANDRA FUNKTIONÄRER
Föreningen kan anställa en verksamhetsledare och andra funktionärer som väljs av föreningens styrelse. Styrelsen fastställer verksamhetsledarens och funktionärernas uppgifter och lön samt övervakar deras verksamhet. Styrelsens ordförande fungerar som verksamhetsledarens arbetsledare. Verksamhetsledaren fungerar som arbetsledare för föreningens övriga anställda. Verksamhetsledarens och övriga anställdas befogenheter specificeras i av styrelsen godkända ekonomiska regelverk och i respektive arbetsavtal.

9. TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam, verksamhetsledare ensam eller vice ordförande, sekreterare, styrelseledamot eller funktionär, två tillsammans.

10. RÄKENSKAPSPERIOD OCH REVISION
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslutet med erforderliga handlingar och styrelsens verksamhetsberättelse ska lämnas till revisorerna senast en månad före vårmötet. Revisorerna ska lämna sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

11. FÖRENINGENS MÖTEN
Föreningen har två ordinarie möten varje år. Föreningens vårmöte hålls i mars-april och höstmötet i oktober-november på dag som styrelsen bestämmer. Extraordinarie möte hålls när föreningsmöte så beslutar eller när styrelsen finner det nödvändigt eller när minst en tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen begär det av styrelsen för särskilt anmält ärende. Mötet måste hållas inom trettio dagar efter begäran om att hålla det. Man kan även delta i föreningens möte på distans om styrelsen eller föreningsmötet så beslutar. 

På föreningens möte har varje ordinarie medlem en röst. Understödsmedlemmar har närvarorätt och yttranderätt men inte rösträtt. Föreningsmötets beslut blir det förslag som stöds av minst hälften av avgivna röster. Vid lika röstetal avgör mötesordförandes röst, vid val lottning.

12. SAMMANKALLANDE AV FÖRENINGENS MÖTEN
Styrelsen ska kalla till föreningens möte minst två veckor före mötet genom brev som skickas till medlemmarna eller per e-post till den e-postadress som medlemmen har uppgett, eller genom kallelse i medlemsbrev eller i tidning utgiven på föreningens hemort.

13. ORDINARIE MÖTEN
På föreningens vårmöte behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
4. Godkännande av mötets arbetsordning
5. Föredragande och godkännande av föregående års verksamhetsberättelse
6. Föredragande av föregående års bokslut och revisors utlåtande
7. Beslut om godkännande av bokslutet, användning av överskott eller underskott och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
8. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

På föreningens höstmöte behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet
4. Godkännande av mötets arbetsordning
5. Godkännande av verksamhetsplan, budget samt medlemsavgifter för nästa kalenderår
6. Val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter
7. Val av revisor och revisorssuppleant eller revisionsbyrå
8. Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Om medlem vill ha ett ärende behandlat på föreningens ordinarie möte ska hen skriftligen anmäla detta till styrelsen en månad före själva mötet.

14. ÄNDRING AV STADGARNA OCH FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen ska fattas med en majoritet av minst tre łärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna på föreningens möte. I möteskallelsen ska nämnas ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Om föreningen upplöses ska föreningens medel användas för att främja föreningens ändamål på sätt som mötet bestämmer. Om föreningen likvideras används dess tillgångar på samma sätt.

 

Dessa stadgar godkändes på finska av höstmötet den 6.11.2023 och registrerades av Patent- och registerstyrelsen den 30.11.2023.